Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. Zij gelden zowel voor de levering van goederen als van diensten.
 2. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na aanvaarding door onze directie, welke zal bewezen worden door onze schriftelijke orderbevestiging en/of aanvang van de uitvoering.
 3. Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …) worden door ons slechts aanvaard onder de restrictie dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben via eldis.be en deze aanvaard heeft.
 4. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van twee maand vanaf de offertedatum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.
 5. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.
 6. Alle goederen en materialen worden aanvaard in onze maatschappelijke zetel. Zij worden verzonden, alle risico’s ten laste van de bestemmeling. Indien de klaarstaande goederen niet geleverd kunnen worden op de voorziene datum, om een reden die ons niet toegerekend kan worden, geschiedt de opslag bij ons of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten van de klant.
 7. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan.
 8. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.
 9. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van onze leveringen, wat de zichtbare gebreken betreft. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de acht dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek.
 10. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding te onzen laste.
 11. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken.
 12. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.
 13. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag.
 14. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 12%, met een minimum van 75,00 € en een maximum van 2.000,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W.
 15. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.
 16. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet dus geen afbreuk aan de toepassing van deze algemene voorwaarden, in het bijzonder niet van de conventionele intresten en het schadebeding.
 17. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht.
 18. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken en/of van het Vredegerecht van onze woonplaats of maatschappelijke zetel, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.