Algemene Verkoopsvoorwaarden

Eldis nv/factuurvoorwaarden

­

20.11549

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door ons ondertekend, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren.

2. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na aanvaarding door onze directie, welke zal bewezen worden door onze schriftelijke orderbevestiging en/of aanvang van de uitvoering.

3. Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …) worden door ons slechts aanvaard onder de restrictie dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben via onze website www.eldis.be en deze aanvaard heeft.

4. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van twee maand vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

5. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.

6. Alle goederen en materialen worden aanvaard in onze maatschappelijke zetel. Zij worden verzonden, alle risico’s ten laste van de bestemmeling. Indien de klaarstaande goederen niet geleverd kunnen worden op de voorziene datum, om een reden die ons niet toegerekend kan worden, geschiedt de opslag bij ons of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten van de klant. Reis- verblijfskosten zijn steeds ten laste van de koper.

7. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.

8. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd in geval van verbreking of annulatie van de bestelling door de klant.

9. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van onze leveringen, wat de zichtbare gebreken betreft. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek.

10. Wij waarborgen het door ons gefabriceerde materiaal tegen verborgen gebreken in het materiaal en in het werk gedurende zes maanden vanaf de levering. Voor de andere artikelen die wij verkopen, is de duur en de omvang van de garantie steeds beperkt tot deze ons toegestaan door onze leverancier. Wat de herstellingswerken betreft, is onze garantie voor verborgen gebreken beperkt tot drie maand vanaf de beëindiging van de werken. Elke waarborg vervalt indien de klant, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating, beroep doet op derden om een herstelling aan een door ons geleverde machine uit te voeren, evenals in geval van verkeerd of overdreven gebruik of het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsboekje en/of de technische beschrijving.

11. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten, schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen e.d.m.) te onzen laste. Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Bij leverings- en montagewerken behoort alle schade veroorzaakt door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de klant, onder voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden.

12. In geval op ons een aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten rust, verbindt de klant zich ertoe de eventuele kosten van ophaling en verwerking ten laste te nemen, ongeacht of de te vervangen apparaten door ons of door derden geleverd werden en ongeacht de reden van de vervanging.

13. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken.

14. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.

15. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag.

16. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

17. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.

18. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet dus geen afbreuk aan de toepassing van deze algemene voorwaarden, in het bijzonder niet van de conventionele intresten en het schadebeding.

19. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht.

20. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Sauf stipulation contraire constatée expressément par écrit et soussignée par notre firme, nos conditions générales sont toujours applicables et priment sur les conditions éventuelles de nos co-contractants. En cas de conflit entre ces conditions générales et les conditions particulières du contrat, ces derniers prévaudront.

2. Toutes les commandes prises par nos représentants ne sont valides qu'après qu'elles auront été acceptées par notre direction. L’ acceptation sera prouvée par notre confirmation d’ ordre écrite en/ou début de la mise en exécution.

3. Les commandes à distance (orales, par téléphone, internet, …) ne sont acceptées par notre firme que sous la restriction que le client est réputé avoir pris connaissance de nos conditions générales sur notre site internet www.eldis.be , et les a acceptées.

4. Toutes nos offres sont basées sur les prix actuels et, sauf stipulation contraire, vaudront pour un délai de deux mois à partir de la date de l'offre. Nous devons donc avoir reçu l'acceptation écrite de notre offre avec une signature d'accord convenable le dernier jour du délai mentionné ci-dessus au plus tard. Passé ce délai, nous sommes en droit de procéder à la modification du prix.

5. Les délais de livraison sont communiqués à titre d'information. Ils ne donnent jamais droit à indemnité ou à des intérêts de retard. Ils ne donnent pas non plus droit à l'annulation de la commande, à moins que trente jours ne soient passés dès la sommation recommandée de livrer.

6. Tous les biens et matériaux sont acceptés dans notre siège d’ exploitation et sont expédiés, tous les risques à charge du destinataire. Si les biens, prêts à être expédiés ne auront être livrés à la date prévue pour une raison que nous n’ est pas imputable, le stockage dans nos magasins ou chez des tiers aura lieu aux risques et périls, frais et responsabilité du client. Les frais de voyage et/ou de séjour sont toujours à charge du client.

7. A tout moment, nous nous réservons le droit de demander un acompte de 40% du prix avant de livrer. En cas de doute raisonnable quant à l'exécution correcte des obligations de l'acheteur, celui-ci est tenu de nous fournir une garantie à première demande. En cas de surséance, de réorganisation/redressement judiciaire ou de faillite/liquidation judiciaire, le client ne pourra pas exiger de continuer des contrats en cours  et/ou serons nous en droit de faire dépendre la continuation du paiement préalable de la totalité du prix du contrat..

8. Dans le cas du refus des livraisons après sommation ou du refus de payer l'acompte demandé, nous avons le droit de considérer la commande comme nulle de plein droit. Dans ce cas, le client nous devra un dédommagement forfaitaire de 40% du montant de la commande, sans préjudice de notre droit à un prouver du dommage plus élevé. La même indemnité est applicable en cas de rupture ou annulation de la commande par le client.

9. La seule réception de nos livraisons, sans réserve, par le client ou son mandataire, vaut acceptation irrévocable de l’ état parfait de ceux-ci, en ce qui concerne les vices visibles. Les réclamations sur les factures et les vices cachés nous doivent être notifiées, sous peine d’ échéance, dans les dix jours après respectivement réception de la facture et découverte des vices,

10. Nous garantissons le matériel de nos fabrications contre les vices cachés du matériel ou des travaux durant une période de six mois depuis la livraison. Pour les autre marchandises vendues par notre firme, la durée et l’extension de la garantie est toujours limitée à la garantie dont nous disposons envers notre fournisseur. En ce qui concerne las travaux de réparation, notre garantie est limitée à trois mois depuis la fin des travaux. Le client est déchu de toute garantie s’il fait appel, sans autorisation écrite préalable de notre firme, à de tiers pour effectuer des réparations à la machine livrée par nous, de même en cas d’usage abusif ou fautif ou de non-respect des conditions d’utilisation telles que mentionnées au carnet d’entretien ou à la description technique.

11. Nous avons le droit de remplacer les livraisons légitimement refusés, sans que cela puisse donner lieu à n’ importe quelle indemnisation à notre charge du chef de frais indirects, dommage-intérêts, privation d’usage, pertes d’exploitation e.a.. En cas de livraisons et de travaux de montage, tout dommage causé par des matériaux défectueux qui n’ont pas été livrés par nos soins, est la responsabilité exclusive du client, sous réserve de recours contre des tiers.

12. Au cas où nous sommes obligés de reprendre des appareils électriques et électroniques professionnels, le client s'engage à en prendre en charge tous les frais de reprise et de traitement/destruction, n’importe si les appareils remplacés ont été livrés par nos soins ou par des tiers et quoi que soient les raisons du remplacement.

13. Les biens et matériaux livrés restent notre propriété jusqu'à ce qu'ils nous soient entièrement payés en principal, intérêts, frais et accessoires de n'importe quelle nature. Le client ne peut pas aliéner, engager, prêter ou sous-louer de façon directe ou indirecte les matériaux mais pas encore entièrement payés et les laisser utiliser par des tiers. Il ne peut pas non plus transmettre en tout ou en partie son droit en matière de baux à loyer ou s'installer dans le bien dans le cas de la vente ou du transfert d'une affaire commerciale.

14. Toutes nos factures sont payables au comptant dans notre siège social.

15. Dans le cas du non-acquittement total ou partiel de la dette à l'échéance, le montant dû sera augmenté de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt annuel équivalent au taux de l’ intérêt légal belge majoré de 2%, avec un minimum de 12%, à partir de l'échéance.

16. Dans le cas du non-acquittement fautif de la dette à l'échéance, le montant sera, de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, même dans le cas de l'attribution de termes de grâce, augmenté d'office de 10% avec un minimum de 40,00 € et un maximum de 2.500,00 €. Ce montant doit être considéré comme indemnisation forfaitaire des frais non-judiciaires. Cette disposition n'empêche cependant pas l'application éventuelle de l'article 1244 du Code civil.

17. Le non-paiement d’ une facture au jour d’ échéance nous permet de surseoir, de plein droit et sans mise en demeure, toute livraison de biens en/ou services en entraîne, de plein droit et sans mise en demeure : (1) l’ exigibilité immédiate de toutes les factures non échues de notre firme et de toute autre firme du même groupe et (2) novation et/ou compensation multilatérale, en faveur de notre firme aussi qu’ en faveur d’ autres firme du même groupe. Le fait d’ appartenir au même groupe est susceptible d’ être prouvé par tous moyens de droit.

18. L'offre d'une lettre de change ou d'une carte de réception n'entraîne pas de novation et ne ternit par conséquent pas l'application de ces conditions générales et, en particulier, des intérêts conventionnels et de l'évaluation du sinistre.

19. La loi belge est exclusivement applicable, sans renvoi aucun à quelle autre loi que ce soit.

20. Tous les litiges éventuels sont du ressort des tribunaux et/ou des justices de paix siégeant à Ypres, même si le paiement par chèque ou par lettre de change a été convenu.